Informatie API

Wat is een API?
Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub (Club-API) is een laagdrempelig
aanspreekpunt waar sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen
terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Hij /
zij zorgt ook voor een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.
De Club-API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem door wanneer
nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te
verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder formuleert de Club-API adviezen over
preventieactiviteiten binnen de sportclub en helpt het clubbestuur met het realiseren van deze
initiatieven.
 Aanspreekpunt en eerste opvang: De Club-API luistert naar het verhaal van de melder of
vraagsteller, zonder de rol van hulpverlener op te nemen. Een club-API beschikt over een flinke dosis
empathie, luistert en stelt het verhaal niet in vraag.
 Aanpak: De Club-API neemt elke vraag of melding ernstig. De Club-API – eventueel bijgestaan door
een noodteam - volgt daarbij een logisch stappenplan (handelingsprotocol): de Club-API vormt zich
een (1) beeld van de situatie, (2) schat de ernst in, en verleent de melder vervolgens (3) informatie
en advies of verwijst door. Bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag
(rood of zwart) is het niet de taak van de Club-API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te
gaan, maar verwijst hij door naar de Federatie-API en/of deskundigen (hulpverlening, politie en
justitie …).
 Preventie en ondersteuning clubbestuur: In samenwerking met het clubbestuur zorgt de ClubAPI
voor het bekendmaken van het bestaan en de rol van de Club-API, en voor bewustmaking in verband
met de gedragscode(s). De Club-API blijft op de hoogte van en geeft informatie en advies door aan
het clubbestuur over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
Binnen onze club kan je terecht bij Stijn Segers.